Bild av CD-ROM-skiva

CD-ROM inom VA-tekniken

Jag har blivit mycket fascinerad av CD-ROM-teknikens möjligheter. Då mitt huvudfackområde är VA-teknik (Vatten- och Avloppsteknik) är det naturligt att jag funderat på vad denna teknik skulle kunna användas till inom VA.

Eftersom en CD-ROM-skiva kan innehålla så fantastiskt mycket (c:a 680 Mbyte) t.ex.

så öppnas stora möjligheter att använda CD-ROM-tekniken inom VA-området.

Min första tanke var att nu kan det bli möjligt att ta med alla erforderliga rörritningar med ut i fält, ett portabelt kartverk på fickan! Nya möjligheter för underhållspersonalen att snabbt få fram önskad ritning på den bärbara datorns bildskärm.

Efter kontakter med Gunnar Petersson, CD-Sverige i Lund och Reidar Ehrlin på KORDAB AB skissade jag upp ett förslag till forskningsprojekt för att närmare studera möjligheterna. En bidragsansökan inlämnades till VAV-forsk som välvilligt stöttade projektet.

Projektet har nu avslutats och en VA-forskrapport "CD-ROM inom VA" är nu färdigtryckt. Till rapporten är bifogad en demo CD-ROM-skiva "VAV-CD


Projektets mål har varit


Den skriftliga rapporten innehåller

 1. Inledning
 2. Behovet av informationslagring inom va-området
 3. Hur ser det ut i Eskilstuna - nulägesbeskrivning
 4. Hur vill vi att det skall se ut i Eskilstuna -
  en vision och några exempel
 5. Lagstiftningen och lagring på optiska media
 6. Hur vi har gjort demoskivan - innehåll och funktion
 7. Ekonomiska aspekter
 8. Datafångst
 9. CD-ROM tekniken
 10. Marknaden
 11. Referenser

Fakta om VAV-CD-skivan


Innehåll på VAV-CD-skivan

Rapport
Hela forskningsrapporten finns på skivan i form av ett Word dokument
Energi & Miljö
Här finns flera knappar som visar på hur data kan användas. Ett antal Photo-CD bilder har skapats som här ligger lagrade i BMP-format och enkelt kan tas fram
Kartdemo
En presentation där enbart scannade kartor har använts. Genom zoomning och panorering kan man snabbt få fram den kartinformation man behöver.
Hybridkarta
En filminspelning som visar hur man med programvaran Data-on-the Map 3.0 kan behandla en sann hybridkarta med exakt inmätta punkter i rikets koordinater. Vektordata kan enkelt överlagras i olika skikt
Vektorkarta
KORDAB har gjort en tittskåpsversion (eng viewer) av sin programvara för hantering av koordinater och annan information. Hela Hållsta området kan man arbeta mot
Taxor
En presentation av VAV statistik som visar på hur man kan sprida information på ett lättillgängligt sätt.
VAV VA-Forsk
En presentation av ett urval VA-Forskrapporter
Installera Video för Windows 1.1d
Ljud
En liten ljudfil för test
Video
En filminspelning över vattenverket i Hyndevad. Storlek 212 Mbyte
Eskilstuna VA
En företagspresentation med bild och ljud, som visar vilken verksamhet man bedriver inom vatten och avlopp.
CD-Sverige AB
Företagspresentation av företaget och dess produktioner. Inspelade kortfilmer från ett antal produktioner finns med på skivan, som exempel på tillämpningar som lämpar sig för CD-ROM.
KORDAB
En företagspresentation gjord i Powerpoint

CD-ROM-tekniken


Har Du några frågor, kontakta gärna mig!
Leif W Linde
leilin@vattenavlopp.info

© 1996-2002 Leif W Linde
Senast reviderad den 3 mars 2002

Tillbaka till Leif W Lindes programsida