CD-ROM inom VA

1. Inledning 
 
För c:a ett år sedan (sommaren 1994) gick jag (Leif Linde) mer av en 
slump in på stadsbiblioteket i Eskilstuna för att se om om det fanns 
någon litteratur om den moderna CD-ROM-tekniken. Jag slog in 
sökordet "CD-ROM" på en terminal avsedd för biblioteksbesökarna 
och ganska omgående kom upp ett antal titlar på skärmen som 
handlade om CD-ROM. Den mest moderna boken uppgiven 1993 var 
"Optiskt datalagring" av Gunnar Petersson i Lund (Studentlitteratur). 
Lyckligtvis fanns boken inne för utlåning och jag lånade den! Numera 
finns en version av boken från augusti 1995. 
I förordet uppmanade författaren alla med idéer om hur CD-ROM-
mediat skulle kunna användas att kontakta honom för diskussion. 
Eftersom jag själv är mycket dataintresserad (hobby) och verksam 
inom va-branschen sedan mer än 25 år började jag fundera på hur 
detta (relativt) nya media eventuellt skulle kunna användas inom va-
området. En imponerade egenskap hos CD-ROM-mediat var den 
stora mängd information (c:a 680 megabyte) som kunde lagras på en 
skiva.  
Kanske skulle man kunna lagra alla ledningsritningarna  på va-nätet i 
Eskilstuna på en skiva och därigenom få ett  "mobilt" ledningskartverk 
som praktiskt skulle kunna användas ute i fält av rörnätspersonalen! 
Detta var den ursprungliga tanken som jag diskuterade med Gunnar 
Peterson. Diskussioner fördes även med företaget KORDAB om 
intresse fanns för tekniken. För att få möjlighet att undersöka CD-
ROM-teknikens eventuella användning inom va-området kontaktade 
jag Jan Falk på VAV-forsk för att efterhöra om VAV-forsk hade 
intresse av stödja ett forskningsprojekt inom området. Intresse fanns 
och en bidragsansökan inlämnades och beviljades i slutet av 1994.   
Projektets titel är "CD-ROM-tekniken inom va-området". Projektledare 
har varit Leif W Linde, Eskilstuna Energi & Miljö. I projektet har även 
deltagit Gunnar Petersson, CD-Sverige AB i Lund samt Reidar Ehrlin, 
KORDAB AB Stockholm. 
Begreppet "IT" (informationsteknik) har under det senaste året 
lanserats hårt i alla medier. Man får lätt uppfattningen att "IT" består 
av Internet och olika sätt att datakommunicera.  
Denna rapport vill visa att "IT" inte bara är datakommunikation utan 
även nya möjligheter att lagra, presentera och distribuera information 
inom va-området med hjälp av CD-ROM-teknik. Rapporten består dels 
av denna skrift dels av en tillhörande demo-CD som vill illustrera olika 
idéer och möjligheter. 
Tillbaka

© 1996 Leif W Linde
Senast uppdaterad 1996-02-29