Tillstånd enligt miljöskyddslagen för våtmarker i Eskilstuna

(utdrag ur beslut)
Länsstyrelsen			BESLUT				1
Södermanlandslän
Christina Ronqvist		1997-06-03		246-9853-96
0155-26 40 66						0484-050-003
  
  
  
Tillstånd enligt miljöskyddslagen för utsläpp av avloppsvatten till 
Eskilstunaån från våtmarksanläggning på del av fastigheterna Ekeby 2:1 
och Hällby 2:161 inom Eskilstuna kommun
 
 
BESLUT
 
Länsstyrelsen meddelar Eskilstuna Energi & Miljö AB tillstånd enligt 
miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten till Eskilstunaån.
Avloppsvattnet skall behandlas i Ekeby avloppsreningsverk samt i 
konstruerad våtmark anlagd på del av fastigheterna Ekeby 2:1 och 
Hällby 2:161 i Eskilstuna kommun. Tillståndet gäller för en 
belastning av maximalt 99 000 personekvivalenter från Eskilstuna m fl 
anslutna tätorter och bebyggelseområden.
 
Länsstyrelsen meddelar vidare Eskilstuna Energi & Miljö AB tillstånd 
att bedriva försök med kväverening i konstruerad våtmark på del av 
fastigheterna Ekeby 2:1 och Hällby 2:161 inom Eskilstuna kommun.  
Kommunen skall senast den 31 december år 2000 inkomma med en förnyad 
tillståndsansökan om slutlig utformning, drift, skötsel och kontroll 
av våtmarken.
 
För tillståndet gäller följande slutliga villkor:
 
Utsläppsvillkor:
 
Bl	Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som gränsvärde
 	ej överstiga 10 mg BOD7 och 0.3 mg totalfosfor per liter, 
	beräknat som kvartalsmedelvärden.
 
B2	Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet får som riktvärde 
	ej överstiga 10 mg BOD7 och 0.3 mg totalfosfor per liter, 
	beräknat som månadsmedelvärden.
 
 
För utsläpp av kväve gäller vad som är stadgat i Kungörelse med
föreskrifter om rening av avloppsvatten frän tätbebyggelse SNFS	1994:7
MS:75.
 
Under prövotiden gäller följande provisoriska villkor:
 
A Konstruktions- och driftvillkor
 
Al	Om inte annat framgår av detta beslut skall verksamheten - 
	inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar
 	och andra störningar för omgivningen - bedrivas i huvudsaklig
	överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i 
	ärendet.
 
A2	Avloppsvatten som leds till våtmarken skall ha genomgått 
	mekanisk, biologisk och kemisk rening i Ekeby avlopps-
	reningsverk.
 
 
C	Villkor för kontroll och tillsyn
 
Cl	För verksamheten skall finnas ett uppdaterat kontrollprogram.
 
	Förslag till kontrollprogram skall inges till tillsyns-
	myndigheten innan våtmarksanläggningen tas i drift.
 
C2	Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att 
	våtmarken helt eller delvis måste tas ur drift får tillsyns-
	myndigheten medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får 
	överskridas.  Tillsynsmyndigheten får därvid föreskriva att 
	nödvändiga motåtgärder skall vidtas för att begränsa 
	föroreningsutsläppen.
 
D	Övriga villkor
 
Dl	Allmänheten får inte ha fritt tillträde till inloppskanalen 
	samt dammarna 1-5.  Detta villkor gäller ej vid organiserade 
	visningar då tillträde till hela våtmarken tillåtes.
 
D2	Om avloppsvatten leds in till det mindre dammsystemet i 
	våtmarksparken skall det ha haft en uppehållstid i våtmarken 
	på minst 20 dygn.
 
D3	Exponeringsvägar till människor får ej finnas från slammet i 
	den gamla slamlagunen norr om Ekebyverket om halten av 
	ämnen/ämnesgrupper i slammet överskrider Naturvärdsverkets 
	riktvärden för mindre känslig markanvändning enligt rapport 
	4638.
 
	De delar av slamlagunen där metallhalterna överskrider
	Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning
	får ej läggas under vatten.
 
	Med stöd av 20 § miljöskyddslagen överlåter länsstyrelsen åt
	tillsynsmyndigheten att meddela de ytterligare villkor som 
	behövs för att förhindra att slammet i de gamla slamlagunerna 
	ger upphov till	miljöstörning eller annan olägenhet.
 
D4	Kontinuerlig kontroll och dokumentation skall ske vid 
	schaktning eller annat arbete i de gamla slamdeponierna för 
	att tillse att meddelade villkor uppfylls.
 
D5	Dagvatten från området vid ASG Godsterminal och annat
	ovidkommande vatten får ej tillföras våtmarken så att 
	kvävereningen störs, uppehållstiden i våtmarken påtagligt 
	påverkas eller att omhändertagandet av växter och slam på ett 
	miljömässigt godtagbart sätt försvåras.
 
	Med stöd av 20 § miljöskyddslagen överlåter länsstyrelsen åt
	tillsynsmyndigheten att meddela de ytterligare villkor som 
	behövs för att förhindra att miljöstöming eller annan olägenhet
	uppstår vid tillförsel av dagvatten till våtmarken.
 
D6	Om luktolägenheter frän verksamheten uppstår i omgivningen 
	skall åtgärder vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.
 
D7	Om försöksverksamheten avbryts skall Eskilstuna Energi & Miljö
	AB, om så befinns nödvändigt, återställa de områden som 
	utnyttjats för försöken. Tillsynsmyndigheten får därvid 
	föreskriva om nödvändiga åtgärder.
 
 
Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd inte befriar tillstånds-
havaren från skyldighet att iaktta vad som i annan författning 
föreskrivs ifråga om den anläggning eller verksamhet som avses i 
tillståndet.
 
Detta tillstånd får utnyttjas omedelbart.


Tillbaka