Förberedelser

I mitten av 1991 inlämnades en tillståndsansökan för Ekeby avloppsreningsverk i Eskilstuna till länsstyrelsen i Södermanlands län
Reningsverket hade tidigare endast haft en dispens med krav på minst 90% reduktion av såväl BS7 som total-fosfor.
Tillståndsansökan hade bl.a. föregåtts av fullskaleförsök vid reningsverket under 1989 med kvävereduktion genom nitrifiering av hela vattenmängden i den biologiska aktivt-slamanläggningen och denitrifiering av en 1/8-del av vattenmängden i två slutsedimenteringsbassänger med hjälp av en extern kolkälla (stärkelsesirap).

Försöksresultaten visade att det var möjligt att uppnå en kvävereduktion på upp emot 50% men att det samtidigt var svårt att få en låg susp.halt i det från reningsverket utgående vattnet. Det skulle vara mycket svårt att uppnå det förväntade kravet på 0,3 mg/l utgående max-halt avseende totalfosforhalten utan att bygga ut en ny filteranläggning vid reningsverket.