5. Ekonomi

Total investeringskostnad för hela va-lösningen har uppgått till drygt 2,8 miljoner kronor fördelar enligt:

BDT-anläggning
     Slamavskiljare, pumpstation, rotzon, dammar 1 000 000
Svartvattenhantering
     Våtkomposteringsreaktor + pump 1 000 000
     Betongbehållare 330 000
     Taktäckning av slutlagringsbehållare 110 000
     Schaktarbeten 240 000
     Elarbeten, pumpar, ventiler, övrigt 180 000
Summa investering 2 860 000

Utvärdering av svartvattenhanteringen pågår och kommer att vara klart hösten –99. Utvärderingsarbetet är kostnadsberäknat till ca 300 000 kr.

Driften av våtkomposteringsanläggningen sköts av lantbrukarna på Sörby gård. Eskilstuna Energi & Miljö har tecknat ett avtal med lantbrukarna där de får ersättning per m3 avloppsvatten de hämtar, komposterar och sprider. Samt utgår ersättning för skötsel och tillsyn av anläggningen.