4.2 Processen

Svartvattnet töms i mottagningsbehållaren där det blandas med flytgödsel från gården. Sedan pumpas 4.5 m3 slam upp till reaktorn. Temperaturen skall sedan stiga till 55°C och processen skall fortgå under 12 timmar. Efter dessa 12 timmar töms 4.5 m3 ut i slutlagringsbehållaren och 4.5 m3 nytt slam pumpas in. Därefter skall temperaturen återigen upp till 55°C och cykeln fortsätter. Reaktorn rymmer 32 m3 vilket innebär att efter 7 tömningar/påfyllningar har hela reaktorns volym omsatts vilket tar ca 7 dygn.

Spridning av komposterat material kommer sedan att ske på Sörby Lantbruks mark enligt de lagar och regler som gäller.