4. Behandling av svartvatten

Svartvattnet från skolan samlas upp i en tank med hjälp av ett vakuumsystem. Vakuumsystemet används för att få ner svartvattenmängden (ca 1 l/spolning). Tanken är belägen på baksidan av skolan, se bild 1, och rymmer ca 10 m3. Till tanken kommer även köksavfallet från skolköket vilket mals ned med en avfallskvarn.

Avloppsvattnet och matavfallet i tanken kommer sedan att behandlas med våtkomposteringstekniken.

Våtkompostering, eller aerob termofil slamstabilisering, är en luftad biologisk behandlingsprocess där energiinnehållet i ett slamformigt biologiskt råmaterial (t.ex. avloppsslam eller gödsel) utnyttjas till att höja temperaturnivån till det termofila området (45-70 ºC). Den höga temperaturnivån ger ett snabbt nedbrytningsförlopp, vilket gör att processen kan drivas med korta hydrauliska uppehållstider. Behandlingen utförs ofta i en sluten, isolerad reaktor där syreförsörjningen tillgodoses med luft. (Våtkompostering som stabiliserings- och hygieniseringsmetod för organiskt avfall, E. Norin, 1996).

Våtkomposteringsanläggningen är belägen på en gård (Sörby gård) ca 5 km söder om Tegelvikens skola. När tanken är full hämtas vattnet av en lantbrukare som transporterar det till gården och behandlar det i våtkomposteringsreaktorn.