Några olika sätt att rena vatten


1. Inledning

Vatten är den viktigaste förutsättningen för allt liv. En god vattenförsörjning och avloppsvattenhantering är nödvändig för dagens moderna civilisation och har så även varit för tidigare kulturer. Dagens va-teknik föddes i England i och med industralismens genombrott för c:a 150-200 år sedan. Nedan visas några olika metoder för att rena vatten. Med vatten avses i detta sammanhang såväl dricksvatten som avloppsvatten. I princip samma metoder är tillämpbara. Föreliggande beskrivning gör inte anspråk på att vara fullständig. Understrukna kursiverade ord är mycket kortfattat förklarade i ordlistan (klicka på ordet!)

2. Syfte

Vatten måste renas av estetiska, tekniska, hälsomässiga, hygieniska och miljömässiga skäl. Syftet med reningen är att separera oönskade ämnen från vattnet. Dessa ämnen kan vara lösta, kolloidala eller suspenderade.

3. Olika separationsmetoder

För att separera ett ämne från vattenfasen kan man antingen avdriva ämnet som en gas eller mera vanligt separera ämnet som en partikel. Om ämnet föreligger i löst form, är kolloidalt eller om partikeln är mycket liten, syftar de olika reningsprocesserna till att överföra ämnet i partikelform och att att göra dessa partiklar större. Olika reningsprocesser kan beskrivas som mekaniska, biologiska (biokemiska) och kemiska.

3.1 Mekaniska processer

Exempel på mekaniska separationsprocesser är:


3.2 Biologiska processer

De biologiska processerna syftar till att omvandla ämnen och att överföra dessa till gas- och/eller partikelform. De biologiska processerna utnyttjar bakterier, encelliga djur och högre organismer. Med hjälp att dagens och framtidens bioteknik kan man räkna med att ännu effektivare organismer - för reduktion av olika ämnen - isoleras och renodlas (genmanipuleras).

Biologiska processer kan indelas i aeroba och aneroba. Processerna kan ske i suspenderade system eller i s.k. fastbärarsystem.

Exempel på aeroba suspenderade system:

Exempel på aeroba fastbärarsystem: Exempel på anerobt suspenderat system:

3.3 Kemiska processer

De kemiska processerna syftar till att omvandla, fälla ut eller överföra till gasform olika oönskade ämnen i vattnet. Vid processerna kan olika kemikalier användas.

Exempel på kemiska processer är


3.4 Andra reningsprocesser

Även andra processer kan användas för att rena vatten. Oftast användes härvid något ämne, t.ex. polymer, aktivt kol etc.

Exempel på sådana är:


4. Olika reningssystem

För att åstadkomma önskat reningsresultat använder man olika kombinationer av ovanstående processer - olika reningssystem.

Så länge man inte använder sig genmanipulerade organismer kan man säga att de flesta processerna är fullständigt "naturliga" och att man i olika av människan konstruerade reningsanläggningar endast försöker ”effektivisera” och ”snabba upp” reningen för att på en mindre yta åstadkomma ett önskat resultat. Alla processerna förekommer i naturen (även genmanipulering!). Den moderna reningstekniken är en följd av människans urbanisering.

Exempel på olika vattenreningssystem

Exempel på olika avloppsreningssystem är:

5. Följdeffekter av rening

Rening innebär separation. Det som vi separerar bort är i allmänhet sådana ämnen som vi inte vill ha i vattnet. Dessa ämnen som som bortsepareras återfinnes i allmänhet som fasta partiklar i det s.k. "slammet". Ju bättre separation - desto mer slam! Om vi inte tycker om kvalitén på på slammet så beror det inte på reningsprocessen utan på vad som vattnet ursprungligen innehållit. Det ända sättet att få en bättre slamkvalitét är att redan vid källan separera ut oönskade ämnen, att inte tillåta att dessa ämnen kommer i vattnet.

Detta är endast möjligt att åstadkomma genom en bättre information till människorna!

6. Framtida reningssystem

Hittills har inte något nytt reningssystem kunnat konkurrera ut de i dag befintliga. När jag i detta sammanhang talar om reningssystem menar jag ett system som även omfattar transporten av vattnet från producent (vattenverksprocess) till brukare och från brukare till mottagare (avloppsreningsprocess).

Transportfrågan är en nyckelfråga är det gäller miljö, hälsa och hygien, ekonomi, användarvänlighet, säkerhet och kvalitét.

Framtida reningssystem måste kunna visa att de totalt sett är bättre än dagens.

Leif W Linde

1996-12-01