absorbtion
absorbera, suga upp
adsorption
adsorbera, fästa vid, ytfysikalisk process t.ex. i aktivt kol
aeroba processer
biologisk process som sker i syrerik miljö, t.ex. aktivtslamprocess eller nitrifieringsprocess i avloppsreningsverk
aktivt kol
ytförstorat träkol med enormt stor invändig yta, användes t.ex. vid vattenrening
aktivt slam
slam i biologisk reningsprocess, finns i luftningsbassängerna. Slammet består av bakterier och encelliga djur
aneroba processer
biologisk process som försiggår i syrefri miljö. Aneroba bakterier använder kemiskt bundet syre t.ex. i nitrat- (NO3) eller sulfatjoner (SO4). Exempel: Rötningsprocess med metangasjäsning, denitrifikation
biobäddar
biologisk reningsprocess på fastbärarmaterial, ex. behållare med stenmaterial eller plastmaterial med stor yta
biologiska reningsprocesser
olika biologiska processer där mikroorganismer omvandlar/bryter ned organisk substans
biorotorer
roterande cylinder med plastmaterial för biologisk rening, vanlig på mindre avloppsreningsverk
centrifugering
används för att separera små partiklar, t.ex. slam. Förbättrar den naturliga gravitationen.
denitrifikation
anerob biologisk process där nitratkväve (NO3) överföres till gasformigt kväve som avgår till luften
efterfällning
kemisk fällning som sker som sista steg vid ett avloppsreningsverk
fastbärarsystem
system för biologisk behandling där den aktiva biologiska filmen växer på fasta ytor t.ex. sten eller plastmaterial. Ex.: biobäddar, biorotorer
flotation
mekanisk separationsmetod där partiklarna föres upp till vattenytan med hjälp av små luftblåsor (motsats: sedimentering). Användes vid vattenbehandling och slamförtjockning
fällningskemikalie
kemikalie som användes för att fälla ut olika ämnen i vattnet t.ex. fosfor och tungmetaller. Exempel på fällningskemikalier är aluminiumsultat (vattenrening) samt AVR, järnklorid och järnsulfat [Ekeby] (avloppsvattenrening)
förfällning
fällningskemikalien tillsättes i början av avloppsreningsverket [Ekeby]
grundvatten
naturligt renat vatten som pumpas upp från djupborrade brunnar [yttre vattenverk i Eskilstuna]
industriellt avloppsvatten
avloppsvatten som kommer från industri, t.ex. slakteri, mejeri, garveri, pappersmassefabrik etc. Kräver ofta speciella reningsmetoder.
klorering
desificeringsmetod för avdödande av bakterier t.ex. vid vatten- eller avloppsreningsvattenverk
kemikalier
olika kemikalier som användes vid reningsprocesserna t.ex. fällningskemikalier, polymerer, klor
kommunalt avloppsvatten
avloppsvatten som huvudsakligen kommer från hushåll. Även inslag av industriell avloppsvatten kan ingå.
koagulation
ihopklumpning, t.ex. med hjälp av fällningskemikalie eller polymer
kemiska reningsprocesser
reningsprocesser inom va-tekniken där olika kemikaler användes
kolloidala ämnen
ämnen som i storlek ligger mellan gränsen för löst ämne och partikel
lösta ämnen
ämnen som är delade i sina joner
markbäddar
anläggning av nedgrävd grusbädd för rening av avloppsvatten, spec. mindre anläggningar.
mekaniska reningsprocesser
processer där partiklar avskiljes
miniavloppsreningsverk
reningsverk för mindre samhällen i princip utformade som konventionella större reningsverk.
nitrifiering
aerob biologisk process där ammoniumkväve (NH4) överföres till nitratkväve (NO3)
oönskade ämnen
t.ex. organiska föroreningar, kemiska föroreningar, näringsämnen (fosfor, kväve) och tungmetaller
omvänd osmos
filter gjorda av plastmaterial med mycket små genomsläppshål, möjligt av separera bakterier och olika joner [vattenverk i Bäljviken].
ozonering
tillsats av ozon t.ex. vid vattenverk för spjälkning av stormolekylära organiska ämnen. Bakteriedödande effekt.
pH-justering
kan fordras vid vattenverk för att erhålla ett tekniskt önskvärt vatten. Vid avloppsreningsverk för att åstadskomma gynnsamma fällningsbetingelser.
polymer
högmolekylärt ämne som underlättar flockbildning t.ex. vid fällning eller slamavvattning
reningssystem
sammansatta system med t.ex. mekanisk, biologiskt och kemisk behandling
rotzonsanläggning
i princip utformad som en ytlig markbädd men där ytan är beväxen med växter huvudsakligen vass. I växternas rotzon pågår reningsprocessen [kommande anläggning vid Kvicksund skola].
sedimentering
mekanisk separationsprocess där gravitationen får partiklar att falla till botten i en bassäng.
silning
mekanisk separationsprocess där partiklar avskiljes t.ex. i en mikrosil [Hyndevad] eller rensgaller [Ekeby].
suspenderade system
system där partiklar hålles svävande i en vattenfas
simultanfällning
fällningsprocess vid avloppsvattenrening där kemikalien tillsättes före den biologiska reningsprocessen.
rötning
anerob process där organiskt material nedbrytes/omvandlas till metangas, koldioxid och vatten [Ekeby]
suspenderade ämnen
ämnen som svävar i vattenfasen
trekammarbrunnar
anordning för mekanisk (sedimentering) avskiljning av större partiklar i avloppsvatten, en vanlig örbehandling före markbäddar eller rotzonsanläggningar
va-teknik
vatten och avloppsteknik, ämnesområde som bl.a. behandlar vattenreningsteknik, distribution av vatten, bortledande av avloppsvatten, dräneringsvatten m.m. samt avloppsreningsteknik
våtkompostering
nygammal aerob metod för behandling av av avloppsvatten, tidigare använd för att stabilisera slam [ev. utnyttjad i kommande anläggning vid Kvicksund skola]
våtmarker med ytflöde
konstruerade våtmarker, dammar med växtlighet för att rena avloppsvatten, lakvatten m.m. I våtmarken försiggår alla de naturliga processer som även användes i ett avloppsreningsverk. Aktuellt projekt vid Ekeby reningsverk där våtmarken i första hand skall utnyttjas för kvävereduktion(denitrifikation). Även tänkbar metod för att rena lakvatten från soptippar.
ytvatten
vatten som tages ifrån ett vattendrag eller sjö