CV för Leif W LindeAllmänna uppgifter

	Namn: 		Leif Wilhelm Linde
	Född:		19/8 1942 i Malmö
	Civilstånd:	Gift 1969 med Maria Linde (talar & skriver 7 språk), 4 barn
	Adress:		Köpmangatan 60, 633 40 Eskilstuna
	Tel./fax.:	016/515049
	E-mail:		leif@vattenavlopp.info
	Hemsida:	www.vattenavlopp.info
	
	Nuvarande
	arbetsgivare:	Eskilstuna Energi & Miljö AB
	
	Nuvarande
	befattning:	Chef affärsområde Vatten & Avlopp (VA-chef)
	
	Viktiga
	fritidsverk-
	samheter:	Driver enskilda firman "LeiLin Software"
			Läser
			Reser
			Försöker motionera

	Utbildning:	Realexamen 1958 i Malmö
			Studentexamen 1962 i Malmö
			1-betyg teoretisk fysik m. mekanik Lunds 
			Universitet 1963
			Militärtjänst vid S1, Uppsala och 1:a Milo, 
			Kristianstad som fjärrskrifts- och 
			kryptobiträde (1964)
			Civ.ing Väg & Vatten (V) 1968 vid Lunds 
			tekniska högskola (LTH, 1:a årskursen)

	Uppdrag
	under studie-
	tiden:		Sekr. V-sektionen, sekr. och ordf. i internationella 
			utskottet vid teknologsammanslutningen inom LTH.

	Språk:		Talar och skriver engelska och tyska.

		


	
Anställningar:

	1968-1971 Skånska Cementgjuteriet, Malmö
	
	Konstruktör, projektledare totalentreprenader avloppsreningsverk, bl.a. 
	Ronneby, Oskarshamn, Säffle, Timrå. Forforsyrafabrik i Helsingborg och 
	och vattenberedning för Nymölla bruk

	1971-1978 Malmö VA-verk, 1:e byråing.
	Större arbetsuppgifter: Rörnätsberäkning vattennätet i Malmö 
	(databeräkning) 1972. Industriavloppsinventering, projektledare 
	fullskaleförsök med förfällning vid Sjölunda- verket. Principförslag 
	för utbyggnad av Sjölundaverket etapp 3. Bitr. projektledare för 
	Sjölundaverkets 3:e utbyggnadsetapp (130 Mkr) 1975-1978.

	1978-1985 Orrje & Co ScandiaConsult AB, Malmö. Konsulterande ingenjör 
	och chef för kontorets Process- och Miljöavd. (10 medarbetare). 
	Medlem i SKIF. Viss tid även ansvarig för laboratoriet. Konsultuppdrag 
	för bl.a. följande kommuner: Malmö, Trelleborg, Ystad Simrishamn, 
	Eslöv, 	Kristianstad, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Varberg, 
	Falkenberg, Svenljunga och Östersund. Utredningar, försök, 
	projektledning, projektering huvudsakligen inom avloppsområdet, 
	reningsverk och processteknik. Samarbete med  dåvarande Enator avseende 
	automationsfrågor inom va-området.

	1985-tv. Tekniska Verken i Eskilstuna/Eskilstuna Energi & Miljö AB
	Va-chef, chef för affärsområdet Vatten & Avlopp. Ansvarig för 
	va-försörjningen inom Eskilstuna, vattenproduktion, vattendistribution, 
	avledning av avloppsvatten samt rening av avloppsvatten. 
	Antal medarbetare 72 -> 46. Teknisk, ekonomisk och organisatorisk 
	ledning. Ingår i företagets ledningsgrupp.
	Spec. uppdrag: Projektledare gasmotoranläggning vid Ekeby reningsverk. 
	Projektledare utbyggnad gasmotoranläggning för deponigas från soptipp, 
	elgenerering och fjärrvärmeanslutning. Projektledare utbyggnad av 
	våtmarker vid Ekeby avloppsreningsverk (f.n. Sveriges största, 
	brutto 40 ha). 
	Gjort flera utlandresor i tjänsten: Frankrike, USA, Tyskland, England,
	Italien, Danmark, Österrike, Tjeckien, Ungern och Ukraina.
	Uppdrag åt Naturvårdsverket och Koncessionsnämnden: 
	Utbildning i Svenska Miljölagen för polacker i Sverige och Polen. 
	Utbildning vid miljödepartementet i Lettland.

	IT-relaterade arbetsuppgifter vid Malmö VA-verk:
	Kravspecifikation, upphandling av datoriserat övervakningsystem för 
	Sjölunda avloppsreningsverk. Datorutförd rörnätsberäkning.

	IT-relaterade arbetsuppgifter vid Eskilstuna Energi & Miljö AB:
	Planering och genomförande av fullständig automatisering och 
	övervakning av vattenverk, pumpstationer och avloppsreningsverk 
	inom Eskilstuna. Kravspecifikationer, förfrågningshandlingar, 
	upphandling av styr- & 	reglerutrustning, överordnat datorsystem 
	m.m. Programmering av vissa 	styrsystem. Utveckling, programmering 
	av eget övervakningssystem för 	insamling av mätdata från c:a 45 externa 
	va-anläggningar, t.ex. pumpstationer, vatten- & avloppsreningsverk.

	Uppdrag åt VA-forsk: Skrivet publikationen (inkl. demo-CD) "CD-ROM inom 
	VA" (tillsammans med Gunnar Petersson, CD Sverige, Lund) 1995/96. 
	Beskriver CD-ROM-tekniken och dess möjligheter inom va-området 
	("det mobila kartverket").

	Andra uppdrag: F.n. medlem i KFS VA-branchråd (Kommunföretagens sam-
	organisation, arbetsgivareorg) , kontaktombud för SWD (Swedish Water 
	Development), f.d. ledamot i VAV:s valnämnd.
	Tidigare under min dotters tenniskarriär chaufför och sponsor samt ordf.
	i tennisklubben TK Hobbys anläggningskommitté (ansvarig för tennis-
	anläggning och vaktmästeri).Egen verksamhet inom LeiLin Software:

	Bedriver på min fritid egen verksamhet i firman "LeiLin Software" 
	(sedan 1981). Byggt egen "mikrodator" (PC) 1979. Utvecklat egna 
	mikrodatorkonstruktioner 1980-1985, bl.a. för mätdatainsamling, 
	syntetiskt tal m.m. Programvara utformad i maskinkod för 
	mikroprocessorn 6502.
	Sedan 1985 huvudsakligen sysslat med programutveckling i GW-basic, 
	MS Visual Basic, MS Multimedia Viewer, MS Access, PBS (programmerbara 
	styrsystem ALFA LAVAL Automation), OPL (PSION Organizer).
	Har utformat omfattande hemsida (c:a 6-7 MB). HTML-kodning, JavaScript, 
	VB-script, ActiveX-kontroller, Java Applets. Grafisk design (för mera 
	info se www.kuai.se/~leilin).
	LeiLin Software har bl.a. haft följande uppdrag:
	Katrineholm: Upphandling och besiktning av övervakningssystem för 
	VA-anläggningar.
	Alfa Laval Food, Lund: Programvara för PSION-Organizer handdator. 
	Comli-protokoll för kommunikation med programmerbara styrsystem på 
	mejerimaskiner.
	SattControl, Malmö: Comli-protokoll för Visual Basic-applikationer, 
	utformat på 5 språk.
	Svenska Wavin AB: "Digital" produktkatalog levererad via diskett och 
	med beräkningsprogram och företagspresentation.
	Nordisk Wavin AS, Danmark: "Digital" produktkatalog levererad via 
	diskett och med beräkningsprogram och företagspresentation (på danska 
	resp. norska).
	Wavin Marketing & Technology BV, Netherlands: Beräkningsprogram för 
	TEGRA European Manhole, på diskett/CD-ROM/via Internet.
	Svenska Wavin AB: Svensk version av TEGRA European Manhole.


	Eskilstuna 2000-04-02
	(uppdaterad 2004-02-14)

	Leif W Linde
Tillbaka till Leifs hemsida