Beskrivning av Ekeby avloppsreningsverk

Ekebyverket är idag utbyggt för mekanisk, biologisk och kemisk behandling av avloppsvattnet. Behandlingen av avloppsvattnet kan kortfattat beskrivas enligt följande:

Mekanisk behandling

Den första behandlingen av avloppsvattnet sker då vattnet passerar igenom ett maskinrensat galler av typen "step screen" med spaltvidden 2 mm. Alla större föremål avskiljes här och transporteras med en hydrauliskkolvpump till en container placerad i markplanet. Det avskiljda renset transporteras idag till avfallstippen i Lilla Nyby för deponering.

Efter gallret mätes vattenmängden i en Parshallmätränna. I en bestämd punkt mätes vattennivån med ett ekolod. Den uppmätta nivån omvandlas till ett flöde med hjälp aven elektronisk omvandlare. Uppmätt flöde registreras och lagras samt omvandlas till vattenmängd. Efter mätrännan tillsättes en fällningskemikalie bestående av en lösning av järnsulfat FeSO4.

Nästa steg i den mekaniska behandlingen är att avloppsvattnet luftas. Härvid syresätts vattnet och eventuell olja och fett flyter upp till ytan och kan avskiljas. Förluftningen är även kombinerad med ett luftat sandfång där sand i vattnet kan sjunka till bottnen och bortpumpas med pump som rör sig längs bassängbotten. Luften för luftningen kommer från luftkompressorer av s.k. "Roots-typ".

I försedimenteringsbassängerna (7 st) avskiljes suspenderade partiklar genom att de faller till botten i bassängerna och där bildar (primär-) slam. Slammet skapas med mekaniska slamskrapor till slamfickor i bassängernas inloppsände. Från slamfickorna pumpas slammet ut vid ett antal tillfällen under dygnet. Slammet ledes till en tidigare försedimenteringsbassäng som numera användes för lamförtjockning. Slam som flyter upp till ytan föres till bassängernas utloppsände där det skrapas upp i flytslamrännor. Då vattnet lämnar försedimenteringsbassängerna har det genomgått den mekaniska reningen.

Biologisk behandling

När avloppsvattnet har passerat försedimenteringen ledes det vidare till det biologiska behandlingssteget. Vattnet måste åter pumpas för att komma in i aktivslamanläggningens luftningsbassänger. Detta sker med ett antal torruppställda centrifugalpumpar vardera med en kapacitet på 600 l/s

I luftningsbassängerna luftas vattnet tillsammans med returslam som återföres från mellansedimenteringens slamfickor. Luft inblåses via luftningsrör i bassängerna så att omrörning sker och avloppsvattnet syresättes. I luftningsbassängerna sker den egentliga biologiska reningen genom att bakterier och andra encelliga organismer livnär sig på lösta organiska föroreningar i avloppsvattnet. Föroreningarna överföres härvid till fast form (cellmassa) och kan sedan avskiljas i form av slam i den efterföljande mellansedimenteringen.

Efter luftningen ledes avloppsvattnet till mellansedimenteringsbassängerna. Här sjunker partiklar och slam till botten och skrapas med kedjeskrapverk till slamfickor. Från slamfickorna pumpas merparten av slammet (returslam) tillbaka till lufningsbassängernas inlopp. En mindre del av slammängden tages ut och ledes tillbaka till försedimenteringsbassängerna (överskottsslam). När vattnet lämnar mellansedimenteringen har det undergått biologisk rening.

Kemisk fällning och slutsedimentering

Efter pumpning passerar vattnet genom ytterligare en parshallmätränna (ej visad på processbilden) innan det kommer in i ett antal flockningsbassänger. Före bassängerna tillsättes en fällningskemikalie (i dagsläget järnsulfat FeSO4). Ytterligare en utfällning av fosfor och tungmetaller m.m. sker (det mesta har redan fällts ut i den mekaniska och biologiska behandlingen). Flockar bildas i flockningsbassängerna med hjälp av mekaniska paddelomrörare.

I slutsedimenteringsanläggningen, som består av 8 parallella bassänger, sjunker de bildade flockarna till botten och bildar ett slam. Slammet skrapas med linskrapor till slamfickor i bassängernas inloppsände där det med jämna mellanrum tages ut och pumpas tillbaka till försedimenteringen. När vattnet lämnar sedimenteringsbassängerna har det genomgått kemisk rening och är färdigbehandlat. Vattnet kan därefter antingen släppas direkt ut i recipienten Eskilstunaån eller med ytterligare en pumpstation pumpas c:a 2,5 km till en värmepumpanläggning vid Värmeverkets anläggning i kv. Vattumannen. Här kan med hjälp av bl.a. spillvärmen från avloppsvattnet produceras c:a 30 MW värme till fjärrvärmenätet.

Tillbaka