AVLOPPSRENINGSVERK I SÖDERMANLANDS LÄN
>2 000 PERSONER ANSLUTNA

ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

*) pe=personekvivalenter
1) Rullande årsmedelvärde av de fyra föregående kvartalsmedelvärdena
2) Beräknat som medelvärde för år
3) Beräknat som medelvärde för kvartal
4) Beräknat som medelvärde för kvartal (OBS riktvärde, beslutet innehåller en gränsvärden)
5) Beräknat som medelvärde per vecka

Nyköpings strängare villkor för fosfor gäller fr o m 1 januari 1999
Strängnäs får strängare gränsvärde för BOD7 fr o m 1 januari 1999. Gränsvärdena för fosfor och BOD7 kommer fr o m 1 januari 1999 att beräknas som medelvärde per kvartal.
Mariefreds strängare gränsvärden börjar gälla fr o m 1 oktober 1998